Prolećno "plavo" tretiranje koštičavog voća

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama. Prouzrokovači bolesti i štetni insekti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima i rak-ranama.

Jedna od najznačajnijih mera zaštite zasada voća i vinove loze je "plavo prskanje". Plavim prskanjem suzbijamo mnoge štetne organizme, a neki se jedino tim tretiranjem mogu uspešno kontrolisati.

Bolesti koje se javljaju

Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije raznim patogenima: Stigmina carpophilla - prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta - prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka pa je neophodno izvršiti njihovo prekrivanje depozitom bakarnih fungicida radi sprečavanja nastanka zaraze. Ovi tretmani imaju za cilj i smanjivanje infekcionog potencijala ekonomski najvažnijih patogena koštičavih voćaka koji prezimljavaju na granama i grančicama kao što su - Taphrina deformans, prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve, gljiva iz roda Monilinia spp. - prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća kao i mrke truleži plodova, kao i rogača šljive - Taphrina pruni.

Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv. komplex, prouzrokovač rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Suzbijanje štetnih insekata

Pored navedenih prouzrokovača bolesti u voćnjacima prezimljavaju i različite vrste štetnih insekata. Tokom sezone suzbijanje štetnih insekata poput crvene voćne grinje, biljnih vaši, štitastih vaši i slično, može biti otežano ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje ovih štetnih insekata i da se u vegetaciju uđe sa značajno manjom brojnošću populacije štetnih organizama.

Kada uraditi tretman?

Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije Galenika Fitofarmacija preporučuje upotrebu BAKARNOG OKSIHLORIDA 50 ili CUPROZINA 35 WP i insekto-akaricida GALMIN. Gotova kombinacija navedenih preparata je PLAVO ULJE. Upotrebom Plavog ulja jednim preparatom suzbijamo najznačajnije prouzrokovače bolesti i štetne insekte u voćnjaku u istom tretmanu.

Prolećno "plavo" tretiranje koštičavog voća

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena pa shodno tome i količina upotrebljenog rastvora treba da se kreće od 800 - 1.200 l/ha u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada. Ukoliko nakon tretiranja, u periodu od 7 - 10 dana, nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Preporuka za prvo prolećno tretiranje:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5 – 0,75 % (u zavisnosti od infektivnog potencijala) Ili CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%;
  • GALMIN 2-3 % (u zavisnosti od potencijala populacije štetnih insekata i grinja);
  • PLAVO ULJE u koncentraciji 2 - 3%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

Foto: Galenika Fitofarmacija