• Objekti za siliranje
 • 18.09.2021. 10:00

Sve važne odlike silo-trenčeva za kvalitetno odlaganje silaže

U pogledu tipa objekata za siliranje u praksi postoji velika raznovrsnost. Najveći uticaj na konkretne razlike svodi se na nepotpuno shvatanje potrebe za visokim kvalitetom svih siliranih količina sve do kraja korištenja odnosno do pražnjenja svakog objekta.

Foto: Depositphotos/vodolej
 • 152
 • 26
 • 0

Već smo govorili o važnosti silaže u ishrani goveda, a uz to treba naglasiti i značaj objekata za siliranje. Te prostorije za brzo punjenje i što bolje zatvaranje treba da obezbjede:

 • brzo pražnjenje transportnih sredstava i punjenje objekta sa zatvaranjem za dan-dva;
 • pokrivanje sa potpunom izolacijom od zraka i
 • odsjecanje potrebnih dnevnih količina i ponovno dobro pokrivanje.

Njihovo mjesto trebalo bi da bude u neposrednoj blizini staje za koju je silaža namjenjena, a položaj da omogući svakodnevno lako i brzo izuzimanje i dobro ponovno pokrivanje. Veličina i kapacitet objekta (ili više njih) zavisi od što tačnijeg proračuna ukupnih godišnjih potreba ove mase. Svi ti podaci zaslužuju posebnu pažnju uz konsultaciju odgovarajućih stručnih savjetnika.

Sve količine bez bilo kakvih stranih primjesa

U pogledu tipa prostorija za siliranje u praksi postoji velika raznovrsnost. Najveći uticaj na konkretne razlike svodi se na nekompletno shvatanje potrebe za visokim kvalitetom svih siliranih količina sve do kraja korištenja odnosno do pražnjenja svakog objekta. Uslovi za kvalitet su već standardno poznati. Osnovu čini to da su sve količine bez bilo kakvih stranih primjesa, a kod upotrebe da nema ni tragova plijesni. Dobra struktura i ujednačena jasna boja, uz prijatan nakiseo miris, svakako se podrazumijevaju kod silaže cijelih stabljika kukuruza.

Nju preživari, prije svega goveda, veoma rado jedu u najvećoj mogućoj mjeri, što je prava ocjena njenog kvaliteta. Anaerobni (bez zraka) proces previranja silirane mase uvijek se ističe kao uslov koji najviše utiče na konačan kvalitet.

Odlike silo-trenčeva

Od većeg broja tipova objekata za siliranje u praksi se izdvajaju takozvani silo-trenčevi. Najvažnije tri grupe prednosti bile bi:

 • jednostavna i jeftina izgradnja (podizanje);
 • brzo i sigurno punjenje i
 • mogućnost lakog izuzimanja potrebnih dnevnih doza.

Ovo sve podrazumijeva svakako i dobro očuvanje sve do kraja primjene najmanjih količina. U pogledu poteškoća i mogućih mana navedenih tipova za siliranje izdvajaju se:

 • veći utrošak rada i energije za sabijanje (gaženje) pri punjenju;
 • velika površina za pokrivanje (pored plastičnih folija i veći utrošak ručnog rada) i
 • osnovni tip jednog silo-trenča ima samo dva uzdužna (po pravilu betonska) zida i slično betonsko dno.

Dimenzije su im u većem rasponu sa približnim veličinama;

 • visina zidova 1,5 do dva metra;
 • širina između susjednih zidova od najmanje tri do preko 10m;
 • ukupna dužina od samo osam do 10 pa sve do 40 do 50m.

Koliko silaže toliki i objekat

Pored dva navedena uzdužna zida za preporuku je i poprječni zid na kraju trenča. Tada on kao takav nije (kaže se) prohodan ili prolazan za transportna sredstva pri punjenju. To im otežava pražnjenje, ali istovremeno obezbjeđuje potpunije punjenje završnog (trećeg) dijela.

Određivanje dimenzija zavisi od više faktora. Važan parametar je količina potrebne silaže u nekom određenom silo-trenču. Kod siliranja veće mase nameće se dilema da li imati jedan silo-trenč većih dimnzija ili pak dva za istu dozu. Na sličan način važna je i mjera dnevnog izuzimanja silaže, kao i način tog izuzimanja. 

Izbjegavajte smrznutu silažu u obroku krava

U pogledu načina izuzimanja potrebnih dnevnih količina silaže postoje dva osnovna pravila:

 • izuzimanje manjih količina za dnevne (ili čak za odvojene jutarnje i večernje) potrebe mora da bude glatkim odsjecanjem tih potreba;
 • odmah poslije izuzimanja obavezno je temeljno ponovno pokrivanje svih površina.

Svaki profesionalni odgajivač stoke i korisnik silaže veoma dobro zna koliko je važno da se svaki dan i svakom izuzimanju pokloni puna pažnja - kako se time održava puni kvalitet za sve vrijeme i sve klimatske uslove upotrebe.


Tagovi

Silo-trenčevi Objekti za siliranje Siliranje Pokrivanje Plijesni Obrok za goveda


Autor

Milan Tošić

Više [+]

Redovni profesor poljoprivrednog fakulteta u penziji