Tebufenozid

Ova d.t. ima potpuno drugačiji način djelovanja na insekte u odnosu na inhibitore sinteze hitina i regulatore razvoja insekata. Ista ubrzava (inducira) prerano presvlačenje uz hipertrofiju epidermalnih čelija. Dozvoljen za suzbijanje jabučnog savijača, grozdovih moljaca, zlatokraja, kukavičjeg suznika i štetnih gusjenica u šumama. Djeluje na sve razvojne stadije ličinke. Pogodan za integriranu zaštitu bilja. LD50 5000. S.O. = III. Karenca; 21 dan jabuke, kruške; 28 vinova loza.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Mimic SC 24,00%
(Tebufenozid)
Nisso Chemical Europe /
Mimic ULV ULV 24,00%
(Tebufenozid)
Nisso Chemical Europe /

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 112410-23-8 CIPAC br.: 724

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-terc-butil-N’-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazid

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

-obratiti posebnu pažnju  na sigurnost i zaštitu radnika nakon ponovnog ulaska, osigurati uslove koji uključuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

-obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

- obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno;

-obratiti posebnu pažnju na rizik za ne ciljane insekte iz reda Leptira (Lepidoptera).

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.