Metkonazol

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Triazolni sistemik, derivat ciklopentanola. Suzbija uzročnike bolesti žitarica: Blumeria graminis, Puccinia spp., Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis i Septoria spp. Smanjuje zarazu klasa s Fusarium vrstama. LD50 1459. S.O. = III Karenca: 35 dana pšenica i ječam, 56 dana uljana repica.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 125116-23-6 (stereokemija nije određena) CIPAC br. 706 2006/74/EC 2008/45/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciklopentanol

Čistoća ≥ 940 g/kg (suma cis- i trans-izomera)

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i regulator rasta.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.