MCPA

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene ćelije, sintezu bjelanjčevina i disanje. Selektivno translokacijsko sredstvo za suzbijanje nekih širokolisnih korova u žitaricama, livadama i pašnjacima. Primjenjuje se u toku busanja. LD50 700-800. S.O. = III. Karenca - za livade i pašnjake 28 dana – ispaša i košnja; strne žitarice OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 94-74-6 CIPAC br. 2 2005/57/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-klor-o-toliloksioctena kiselina

Čistoća ≥ 930 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.