Ditianon

Koristi se za suzbijanje fuzikladija, plamenjače vinove loze, crne pjegavosti rozgve, lisne pjegavosti višnje i kovrčavosti i šupljikavost lista breskve. Može nadražiti kožu i sluzokožu. Može se primijeniti u svim razvojnim fazama jabuke i kruške. LD50 za miša 1140. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke, kruške, stolne sorte vinove loze; 49 vinova loza (vinske sorte). OVP - breskve samo do faze neposredno prije početka bubrenja (B-C).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 3347-22-6 CIPAC br.: 153

Kemijski naziv prema IUPAC-u 5,10-dihidro-5,10-dioksonaft o[2,3-b]-1,4-ditiin-2,3-dikarbonitril

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

(a) obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih mjera za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno;

(b) obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika; uslovi upotrebe trebaju ukučivati upotrebu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno;

(c) obratiti posebnu pažnju na dugoročni rizik za ptice; uslovi upotrebe trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno.