Aluminijev fosfid

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid, rodenticid, talpacid i leporicid u sredstvima za direktnu primjenu koja sadrže aluminijev fosfid.

Dopušten za upotrebu kao rodenticid, talpacid i leporicid samo na otvorenom prostoru.

Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu potrošača i osigurati da se, pri suzbijanju skladišnih štetnika potrošena sredstva za direktnu primjenu koja sadrže aluminijev fosfid uklone sa prehrambenih proizvoda i da se nakon toga u odgovarajućem periodu sredstva ne primjenjuju,

– sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i sredstava za zaštitu dišnog sistema,

– zaštitu korisnika i radnika tokom fumigacije i primjene u zaštićenom prostoru,

– zaštitu radnika prilikom ulaska na tretirano područje (nakon perioda fumigacije) u zaštićenom prostoru,

– zaštitu drugih prisutnih lica od isticanja plina u zaštićenom prostoru,

– zaštitu ptica i sisara. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zatrpavanje jama te potpunu inkorporaciju granula u zemljište, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone između tretiranih područja i površinskih voda, tamo gdje je to prikladno.