Orah

Sinonim: - | Engleski naziv: Nut | Latinski naziv: Juglans regia L.

Orah

Orah (oras) se može saditi u jesen ili u proljeće, ali za većinu agroklimatskih područja u BiH preporučuje se jesenska sadnja jer se tako bolje primaju sadnice pa je i bolji rast u prvoj godini od sadnje.

Ubraja se među izrazito prilagodljive voćke jer jednako dobro uspijeva kako u primorskom, hercegovačkom kraju tako i u kontinentalnim dijelovim.

Uzgaja se uglavnom kao visokostablašica s dužinom debla iznad 2,5 metra, ponajviše zbog vrijednosti drveta; ali također se uzgaja i radi ploda.

Orasi koji se sade kao sadnice daju bolju kvalitetu kako ploda, tako i drveta. Orah uzgajan iz sjemena (generativnim putem) donosi puni rod između 10. i 15. godine nakon sjetve/sadnje.

Agroekološki uvjeti uzgoja oraha

Za uzgoj plemenitih sorti oraha najštetnije su niske temperature zraka u početku vegetacije. Osjetljiv je na visoke ljetne i niske zimske temperature. Često nastrada od proljetnih mrazeva, ali se kasnije obnovi.

U toplijim krajevima orah učestalije i bolje rađa. Njegov korijen u vrijeme zimskog mirovanja i mrazeva gotovo nikada nema oštećenja od mraza, a deblje žile izdrže i do -10 °C. Mladi plodovi oraha mogu izdržati temperature samo do -1 °C, u prvoj fazi rasta do -2 °C, a otvoreni muški cvjetovi do oko -3 °C.

Računa se da je za uspješan uzgoj oraha dovoljno oko 750 mm godišnjih oborina, ali dobro raspoređenih. Za sušnije podneblje u vegetaciji, kao što su, jugozapani dijelovi Hercegovine bilo bi potrebno ljetno natapanje oraha, i to s 40 - 50 mm vode mjesečno.

Orah je heliofitna biljka, što znači da mu je potrebno mnogo svjetlosti za rast i razvoj, u protivnom, rasti će samo u visinu, a plodnost će mu biti smanjena.

Izbor položaja za podizanje nasada

Za podizanje nasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima. Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta bogata humusom (zemljišta nastala nanosima rijeka).

Orah možemo saditi na kamenitom i glinovitom tlu, kao drvored, ogradu te čiste orahove nasade po sistemu istostraničnog trougla zbog boljeg osvjetljenja.

Prikladni položaji za nasad oraha obično su položaji na kojima se uspješno uzgaja vinova loza, odnosno, blagi nagibi s kajsijama kao međukulturom. Najzastupljeniji je u sjeverozapadnim dijelovima BiH, gdje nadmorska visina ne prelazi 1000m.

Priprema tla za sadnju

Orahu odgovaraju duboka i plodna tla, iako se može uzgajati i na tlima slabijeg kvaliteta. Podnosi i kisela i slabo alkalna tla. Za plantažni i intenzivan uzgoj oraha potrebno je odabrati duboka i propusna tla, s reakcijom tla pH 6,5 - 7,5 sa oko 10 mg fiziološki pristupačnog P2O5 i oko 20 mg pristupačnog K2O.

Priprema tla za sadnju oraha ne razlikuje se od pripreme tla za jabuku. Treba samo voditi računa o specifičnosti oraha u pogledu reakcije tla i sadržaja hraniva u tlu te, s time u vezi, o agro-meliorativnim i hidro-meliorativnim zahvatima.

Nakon sadnje bilo bi dobro (posebno na tlima slabije kakvoće) oko svake sadnice oraha dodati 20 - 30 kg stajskoga gnojiva, vodeći računa o tome da se ono ne stavlja direktno na korijen, niti blizu korijenovog vrata.

Prije sadnje oraha, sa zemlje je potrebno ukloniti suvišne drvenaste biljke zajedno s njihovim korijenjem jer se time umanjuje opasnost od truleži korijena u novom nasadu. Teren je potrebno poravnati kako bi se spriječilo zadržavanje vode ili postaviti odvodnu drenažu zato što orah ne podnosi stajaću vodu. Nakon krčenja i ravnanja po površini se rašire organska i mineralna gnojiva te se zemljište rigola na dubinu od oko 80 cm.

Izbor sadnog materijala

Za uzgoj oraha u intenzivnim plantažama preporučuje se sadnja isključivo kvalitetnih sadnica kalemljenih od plemenitih sorti oraha. Kvalitetniji su orasi koji se sade kao sadnice jer daju bolji kvalitet i ploda i drveta.

Najbolje je saditi sadnicu koja nema krošnje. Mladica oraha ima vrlo veliku srž, pa je potrebno, kad je prikratimo pri sadnji, sredinu rane premazati ilovačom. U proteklih nekoliko godina na tržištu najzastupljenija sorta oraha u BiH je Domaći mehki za podlogu kao sijanac.

Kod podizanja nasada oraha radi proizvodnje plodova, sadnice oraha moraju imati razgranat korijenov sistem, a to se postiže odsjecanjem vrha sjemena koje je proklijalo prije sadnje (skraćivanjem glavne žile kod podloga pred kalemljenje).

Proizvodnja sadnog materijala kod oraha se vrši generativnim putem (sjemenom) i vegetativnim putem (kalemljenjem radi dobivanja sortnih sadnica) te u rijetkim slučajevima izdancima i kulturom tkiva.

Izbor podloga

Zbog složenosti i poteškoća u tehnici kalemljenja oraha, na tržištu je stalna nestašica kalemljenih oraha. U suvremenoj proizvodnji sadnice se proizvode kalemljenjem na podlogu proizvedenu iz sjemena.

Orah je, za razliku od drugih voćnih vrsta koje se same ukorjenjuju (npr. lijeska) ili imaju na raspolaganju bezbroj tipova vegetativnih i generativnih podloga (npr. jabuka), ograničen na samo jednu podlogu uzgojenu iz sjemena.

U praksi je, dakle, najviše prihvaćena podloga proizvedena od ploda domaćeg oraha (Juglans regia) i to zato što je na toj podlozi bolji prijem kalema i bolja rodnost nego npr. na podlogama Juglans nigra, Juglans mandshurica, Juglans hindsii te Juglans sieboldiana.

Izbor sorti

Kod izbora sorte bitno je voditi računa o vremenu cvatnje, rodnosti, kvalitetu plodova i osjetljivosti na biljne bolesti i štetočine. Da bi se podigao zdrav voćnjak osnovni preduvijet je da se zasadi bezvirusni sadni materijal (sadnica) koji se može naći kod stručnih i iskusnih rasadnika.

Izbor uzgojnog oblika

Za plantažni uzgoj oraha preporučuje se uzgojni oblik »vaza«. Visina debla iznosi oko 140 cm (od tla do najniže primarne grane). Pri toj visini debla možemo računati i na mehanizovanu berbu oraha tresačima, a tako visoko deblo povoljno utječe na početak rodnosti, gustoću sadnje, uravnoteženje vegetativnog i generativnog rasta.

Bez obzira na to jesmo li sadnice posadili u jesen ili proljeće, prikraćujemo ih samo u proljeće na oko 180 cm visine.

Sadnicu prikraćujemo 0,5 cm iznad pupa i tu ranu obvezno treba premazati voćarskim voskom, jer rane oraha teško zacjeljuju.

Ispod mjesta prikraćivanja potjerat će vršni pup i postrani pupovi. Odabiru se tri pupa koji će tvoriti tri osnovne (primarne) grane budućeg uzgojnog oblika "vaza". Te grane moraju biti raspoređene i udaljene jedna od druge najmanje 20 cm.

Vrijeme i tehnika sadnje oraha

Preporučuje se jesenska sadnja. Plan sadnje obavlja se ovisno o namjeni oraha i vrstama sadnica. Može se saditi na razmake 10 x 10 m, 10 x 9 m, ali i 5 x 5 m, što je slučaj u intenzivnim nasadima sa slabo bujnim sortama, tako da broj sadnica po hektaru može varirati od 90 do 400. Ako sadimo orah s međukulturom, odabrat ćemo naravno onaj veći razmak.

Pojedina stabla  oraha sadimo tako da svojom sjenom ne štete drugim biljkama, posebno što kalemljen orah ne raste toliko u visinu kao nekalemljen orah. Kalemljeni orasi dosižu punu rodnost poslije 15 godina, kada krošnje popune cijeli prostor. Do tada se redni i mogući međuredni prostor može popuniti nekom drugom voćnom vrstom koja će roditi u najkraćem vremenu. Stari se vinogradi također mogu zasaditi orasima te se postupno, po potrebi iskrče (izvadi staro trsje).

U nasad je potrebno posaditi nekoliko sorti radi stranooplodnje i boljeg podudaranja cvatnje ženskih i muških cvatova.

Održavanje nasada

Postignutu plodnost tla dobivenu pripremom tla prije sadnje te agrotehničkim i hidrotehničkim zahvatima treba održavati (ako ne i poboljšati) tokom čitavog iskorištavanja nasada oraha. Samo tako ćemo moći održati visoke i redovne urode.

Nepovratno iznošenje biljnih hraniva iz tla, za izgradnju vegetativnih organa i plodova, mora isto tako svake godine vraćati tlu gnojidbom, prije svega mineralnim gnojivima. Smatra se da voćnjak koji rodi 4 t/ha suhih plodova godišnje iznosi nepovratno iz tla oko 150 kg čistoga azota, 60 kg P2O5 i 140 kg K2O.

U prvoj godini moramo planirati barem jedno ručno zalijevanje ukoliko bude sušno razdoblje i kritičan nedostatak vlage u tlu.

U drugoj godini, kao i u prethodnoj, posebnu pažnju treba obratiti čuvanju vlage u tlu. Prije početka vegetacije obaviti prvu prihranu azotom koji se dodaje u obliku KAN-a po 1 kg za svaku sadnicu.

U trećoj godini biti će potrebno obaviti još 2 - 3 ručna okopavanja i isto toliko puta mehanizovanu međurednu obradu, tako da cijelu površinu održavamo nezakorovljenu i što je moguće više čuvamo vlagu u tlu.

Orah gradi veoma veliko stablo i krošnju koja daje veliki hlad, tako da pod orahom i trava slabo uspijeva.

Gnojidba oraha

Različiti organi oraha troše različite količine hranjivih tvari; lišće troši kalij i magnezij, a plodovi fosfor i azot. Gnojidba pomaže u otpornosti na mraz, bolestima i štetnicima i u ostvarenju boljeg kvaliteta ploda i dugovječnosti stabla.

U mladim nasadima oraha najveće su potrebe za azotom koji se dodaje prije početka vegetacije i krajem maja i početkom juna. Količina čistog azota potrebna za gnojidbu jednog stabla u prvoj godini iznosi 100 g, a svake sljedeće, količina se povećava dva puta. Azot je potreban za zametanje plodova do kraja vegetacije.

Potrebno je voditi računa o količini primjene mineralnih gnojiva jer dodana u prevelikim količinama narušavaju strukturu tla i djeluju štetno na orah. Uz organsko gnojivo preporučljivo je dodati i mineralno gnojivo jer organsko ne sadrži dovoljno mineralnih tvari.

Nakon sadnje bilo bi dobro (posebno na tlima slabijeg kvaliteta) oko svake sadnice oraha dodati 20 - 30 kg stajskoga gnojiva uz NPK gnojivo u omjeru 7-20-30 ili 8-26-26, vodeći pri tome računa da se gnojivo ne stavlja direktno na korijen niti blizu korijenovog vrata.

Navodnjavanje

Navodnjavanje oraha preporučuje se kao mjera koja pomaže u kvalitetnijem rastu i prinosu oraha. Vodom se prenose otopljene mineralne i organske tvari iz tla i lista u druge organe. S druge strane, navodnjavanjem se kvari struktura tla i zbog toga je potrebno tlo koje se navodnjava gnojiti organskim gnojivom jer se hranjive tvari ispiru u dublje slojeve tla. Za orah najpogodnije je površinsko navodnjavanje po sistemu brazde.

Izvori:

 • I. Krpina i suradnici; Voćarstvo; 2004.
 • Ing. K. Petranović; Voćarstvo; 2005.
 • Lj. Pongrac, K. Brzica; Priprema i sadnja voćnjaka; 1993.
 • Orah - Sorte

  ukupno: 28, aktivno: 20, neaktivno: 8

  Alaški

  Drjanovski

  Džinovski

  Franquette

  Geisenheim 139

  Ibar

  Kalaraški

  Kazaiku

  Kišinevski

  Kogilničau

  Korzeucki

  Kostjuženski

  Mars

  Milotai 10

  Novosadski kasni

  Parisienne
  (Pariški)

  Plovdivski

  San julian

  Seiferdorfer

  Skinoski

  Sulfred

  Orah @ KLUB

  Obrada prolećnog oranja na imanju Darka Jovanov u Aradcu sa Guttler SuperMaxx 60 višenamenskim kultivatorom od 6m radnog zahvata. Pre i posle!

  +2

  Prodajem traktor DEUTZ - FAHR 100 - 100 KS ima kompresor i 3 para prikljucaka znaci 6 prikljucaka nazad dva para guma sa felnama ima i uske tockove za medjurednu obradu prvi vlasnik 2009 godiste radnih sati 4200 h radio lake poslove medjurednu obradu znaci sejanje prskanje spartanje , nije radio ora...

  +4

  Pocetak oranja za kukuruz 2019 :)

  +3

  A ja ne razumijem kako nekog ne bi mogla zanimati košnja, oranje na starinski način ili izrada šindre..

  Pjenušavi Zagorci na Vuglecu Na Vuglec bregu kod Borisa Vugleca, u zatišju između dvaju napada korone, dakle nedavno, pjenušavo vino teklo je " potocima". Na Pjenušavi zagorski doručak u vinogradu došlo je više stotina vinoljubaca koji su se razmili po Vuglecovom etno selu koje uz restoran ima deset...

  +5

  Svi putevi danas vode u Futog, "prestonicu" kupusa, nadaleko čuvenih bledozelenih glavica, bez čijih se kiselih listova ne mogu zamisliti sarma, podvarak ili salata začinjena alevom paprikom... Od ulaska u selo nadomak Novog Sada do centralnog platoa, na sve strane "načičkane" prikolice prepune zele...

  +3

  malo slikica jesensko oranje i sjetva za psenicu i jecam :) 2018.

  +6

  Malo smo orali ovih dana :D

  +5

  Prodaja poljoprivrednih proizvoda Whatsapp: +33756859924 Obraćamo se bilo kome tko želi kupiti orašasti oraščići, shea nuts, kokos, dlan i druge proizvode na ljubazno nas kontaktirajte. Mi ćemo im staviti na raspolaganje više od 50000 tona sirovih orašastih plodova. Mi tehnički i financijski pomažem...

  Slika sa završetka oranja 1.12.2019.

  Kako da napravite slatke kokice Obožavam slane kokice, ali podjednako volim i slatke. Kod nas u Novom Sadu samo sam na jednom mestu videla da ih prodaju. A onda sam rešila da malo procunjam po sajtu i pogledam kako se one prave u domaćoj radinosti. Ima raznih varijanti, koje mi nisu pošle baš za ruk...

  +3

  Od početka godine do danas na teritoriji opštine Obrenovac palo je oko 50 litara kiše po metru kvadratnom. Ovom statistikom bave se poljoprivrednici jer kako tvrde, zemlja je suva i oranice moraju da se zalivaju. Zoran Topalović u svom domaćinstvu Grabovcu ima kišomer i tvrdi da je kiša koja je pala...

  +2