• Javni poziv
  • 03.05.2021. 12:00

Rapisan poziv za zakup pašnjaka, za ispašu goveda, konja, ovaca, koza i pčela

Na poziv mogu konkurisati sva pravna i fizička lica, upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i klijenata (RK).

Foto: Adi Pašalić
  • 94
  • 6
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede Unsko - sanskog kantona raspisalo je Javni poziv za korištenja pašnjaka u državnom vlasništvu, u 2021. godini, na području ovog kantona. Svi zainteresirani nosioci poljoprivrednih gazdinstava mogu aplicirati na poziv za zakup pašnjaka namjenjenog ispaši: goveda, konja, ovaca, koza i pčela.     

Predmet konkursa ne mogu biti parcele koje nisu u dovoljnoj mjeri identificirane na terenu, kako bi se potencijalni korisnik mogao nesmetano uvesti u posjed. Tačnije one parcele kod kojih nije riješeno pitanje identifikacije, utvrđivanja boniteta i kulture zemljišta, kao i one gdje nisu riješeni imovinsko pravni odnosi. Početna cijena za zakup pašnjaka iznosi 80 KM po hektaru.                            

Kompletan tekst poziva možete naći u dokumentu ispod teksta

Na poziv mogu konkurisati sva pravna i fizička lica, upisana u općinskim službama za poljoprivredu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i klijenata (RK), a čije je sjedište ili prebivalište na području USK.

Opći i posebni kriteriji konkursa

Da bi mogli aplicirati, poljoprivrednici moraju ispuniti i određene kriterije. Pored prijave na Javni poziv, treba da imaju dokaz o upisu u RPG i RK, zatim izvadak iz zemljišnih knjiga (a za područja koja nemaju zemljišno knjižne podatke priložiti ovjeren posjedovni list) za katastarske čestice kao dokaz da se radi o državnom vlasništvu. Takođe je neophodno posjedovati dokaz da je stado obilježeno i da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske organizacije. Minimalna pašnjačka površina iznosi 0,6 hektara po uslovnom grlu (uslovno grlo je ono koje ima 500 kg žive vage).

Pored pomenutih, općih kriterija na osnovu posebnih parametara, Komisija će izvršiti bodovanje i rangiranje potencijalnih korisnika pašnjaka na osnovu iskustva u uzgoju stoke, a koje se mjeri u godinama, zatim na osnovu veličine stada. Za držaoce ovaca i koza potrebno je dostaviti ažurirani izvod i/ili potvrdu o upisu u registar za novoobilježene životinje Agromediteranskog zavoda Mostar, u tekućoj godini (oba dokumenta datirana u 2021.), za goveda i konje obrazac A1 ili pasoš za držaoce pčela.

Izjavu od općinskog udruženja pčelara o broju aktivnih pčelinjih društava za fizička lica datiranu u prošloj godini, za pravna lica Zapisnik Uzgojno selekcijske službe Unsko-sanskog kantona o broju aktivnih pčelinjih društava iz tekuće godine.  

Ugovor sa korisnicima na pet godina

Pravo prvenstva ispaše stoke na pašnjacima imaju pod identičnim uslovima fizička i pravna lica koja su ranije koristila pašnjak, kao i osobe sa sjedištem ili prebivalištem u brdsko - planinskim područjima USK, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom.

Komisija nadležnog ministarstva na osnovu broja bodova napraviće rang listu i sa onim poljoprivrednim proizvođačem koji ima najveći broj bodova, resorni ministar će potpisati ugovor o korištenju pašnjaka na period od pet godina sa pravom njegovog produžetka za još jedno vremensko razdoblje od pet godina.

Rok za prijavljivanje na Javni poziv je do 23. juna 2021. godine, a obrazac zatjeva možete preuzeti u dokumentu ispod teksta. Zahtjeve sa neophodnom dokumentacijom poslati na adresu: 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA UNSKO-SANSKOG KANTONA, Ulica: Alije Đerzeleza, broj 6, 77000 BIHAĆ
sa naznakom: Prijava na Javni poziv (zakup pašnjaka) - NE OTVARAJ!

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Dokumenti


Tagovi

Korištenje pašnjaka Ispaša stoke Poljoprivedno gazdinstvo Nosioci gazdinstva Uzgoj stoke Udruženje pčelara Državno vlasništvo Obilježeno stado


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Svima svega #mojepovrće ;)