Nakon sadnje frigo sadnica jagode, a pre puštanja vodotopivih đubriva, OBAVEZNO treba pustiti BACILLOMIX SPECIJAL u količini od 4l/ha. Bakterije iz preparata će naseliti korenov sistem i tu nastaviti sa razmnožavanjem i produkcijom metabolita. Kao promotori rasta Bacillusi deluju stimulativno na razvoj korenovog sistema na više načina:
1. Produkcijom biljnih hormona koji utiču na brži rast i razvoj.
2. Kompeticijom sa ostalim mikroorganizmima u zemljištu ( borbom za hranu).
3. Produkcijom organskih hemijskih jedinjenja koji utiču na smanjenje brojnosti fitopatogenih mikroorganizama u zoni korenovog sistema.
MOŽE SE KORISTITITI I U KOMBINACIJI SA Trichoderma sp. U laboratorijskim ispitivanjima smo došli do zaključka da Bacillusi iz preparata čak stimulišu porast Trichoderma sp.!!!