Tribenuron

U spektru ima jednogodišnje i manji broj višegodišnjih širokolisnih korova. Kratke perzistentnosti i ne ograničava plodosmjenu niti nakon proljetne primjene. Može se upotrebljavati u kraškim područjima. Već 1 sat nakon prskanja cjelokupna količina sredstva je u biljci i nema mogućnosti ispiranja padavinama LD50 5000. S. O. = III. Karenca - suncokret 80 dana, ostalo OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 106040-48-6 (tribenuron) CIPAC br. 546 2005/54/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)karbamoilsulfamoil] benzojeva kislina

Čistoća 950 g/kg (izražen kao tribenuronmetil)

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi, višim vodenim biljkama i podzemnim vodama u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.