Tepraloksidim

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 149979-41-9 CIPAC broj: 608

Čistoća > 920 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu kopnenih člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.