Propikonazol

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria, Septoria, Puccinia, Rhynchosporiu) te pepelnice loze. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. LD50 1517. S.O. = III. Karenca; 42 dana za pšenicu, ječam, i šećernu repu, 28 dana za šumske plodove.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.:60207-90-1 CIPAC br. 408 2003/70/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-1-[2-(2,4-diklorfenil)-4-propil1,3dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

Čistoća 920 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu organizama u zemljištu ako se aktivna materija primjenjuje u količinama većim od 625 g aktivne materije po hektaru (npr. upotreba na tratinama). Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika (spot primjena).