Prokvinazid

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- kod upotrebe u vinovoj lozi uz dugoročan  rizik za ptice koje se hrane kišnim glistama;

- zaštitu vodenih organizama;

- izloženost potrošača putem hrane ostacima prokvinazida u proizvodima životinjskog porijekla i  u usjevima koji slijede u plodoredu;  

- sigurnost  korisnika.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.