Proheksadion

LD50 > 5000. S.O. = III. Upotrebljava se za skraćivanje mladica kada iste dosegnu duljinu od 5 - 10 cm. Dozacija ovisi o bujnosti vegetacje pa treba slijediti uputstva o primjeni. Ne smije se prekoračiti ukupna doza. Karenca: 55 dana.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 127277-53-6 CIPAC br. 567 2007/21/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Kalcijev 3,5-diokso-4-propionilcikloheksan karboksilat

Čistoća 890 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.