Piroksulam

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 422556-08-9 CIPAC broj: 793

Posebne odredbe

Zа provođenje jedinstvenih principа iz propisа o jedinstvenim principimа zа ocjenjivаnje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj procjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

(a) rizik za podzemne vode ako se aktivna materija primjenjuje u područjima sa osjetljivim zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

(b) rizik za vodene organizme.

Uslovi upotrebe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.