Pirimetanil

Djelatna tvar sprječava izlučivanje enzima patogenih gljiva neophodnih za proces infekcije i penetraciju kličnih cijevi u ćelije domaćina. Djeluje kontaktno i translaminearno. Primjenjuje se preventivno i kurativno u suzbijanju sive plijesni u velikom broju kultura. Jedan sat nakon prskanja sav u biljci i nema opasnosti od ispiranja kišom. LD50 4150. S.O. = III. K-21 dan vinova loza, (uz najviše dva tretiranja u vegetaciji).

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 53112-28-0 CIPAC br. nije dodjeljen 2006/74/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilin

Čistoća ≥ 975 g/kg proizvodna nečistoća cijanamida je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0.5 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.