Metsulfuron metil

Metsulfuron metil je rezidualni herbicid namjenjen suzbijanju večeg broja širokolisnih korova. Izraženih translokacijskih sposobnosti, a usvaja se preko lista ali i tla. Selektivnost u žitaricama se temelji na njegovoj brzoj razgradnji u žitarica ali i drugih jednogodišnjih graminea. Slabo je toksičan za ptice, ribe, pčele, gmizavce i druge članove biocenoze. Razgradnja u tlu u velikoj mjeri zavisi od temperature tla, sadržaja vlage, pH reakcije tla i sadržaja humusa. Razgradnja je brža u toplim, vlažnim i kiselim tlima. Ne izaziva karcenogene ili mutagene reakcije. Umjereno iritira kožu. Nije sklon hidrolitičkoj razgradnji u tlima neutralne i alkalne reakcije. U nekim zemljama je izvan grupe otrova. LD50 5000.O-ISO. Karenca - 42 dana žitarice.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 74223-64-6 EC br. 441 2000/80/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil-2-(4-metoksi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil) benzoat

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Pri odlučivanju u skladu sa propisom o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, potrebno je:

  • obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda,
  • obratiti posebnu pažnju na uticaj na vodene organizme te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.