Metalaksil

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 57837-19-1 CIPAC broj: 365

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju  na  potencijalno zagađenje podzemnih voda aktivnim materijama ili njenim produktima CGA 62826 i CGA 108906 kada se materije primjenjuju na područja sa osjetljivim zemljištima i / ili nepovoljnim klimatskim uslovima., Tamo gdje je to prikladno, primjeniti mjere smanjenja rizika.