Linuron

U slučaju većih padavina nakon primjene moguće fitotoksične pojave na klijancima budući da je samo "prostorno" selektivan! Zemljišni i folijarni (u manjoj mjeri) sredstvo za suzbijanje širokolisnih korova u: kukuruzu, soji, suncokretu, krompiru i mrkvi. U svijetu se upotrebljava i u: šparogama, celeru, peršunu, celeru. Korovna biljka ga usvaja korijenom i listom. Za dobar učinak potrebna je dobra predsjetvena priprema i vlaga u tlu. Do odumiranja korova dolazi u periodu od 8 - 14 dana. U biljci se kreće akropetalno. Nije za uporabu na tlima s manje od 1,5% i više od 6% humusa. Ne upotrebljavati u mladoj mrkvi namijenjenoj prodaji. LD50 1500-4000. S.O. = III. Karenca – 91 mrkva, OVP - ,soja suncokret. Radna karencija 24 sata.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 330-55-2 CIPAC br. 76 2003/31/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-(3,4-diklorfenil)-1-metoksi- 1-metilurea

Čistoća 900 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu divljih sisara, člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika.