Lenacil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze karakterističnu svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni herbicid učinkovit na korove u klijanju i nicanju. Pretežno učinkovit preko korijena. Zadržava se u tlu i učinkovit je dulje vrijeme nakon primjene. Rjeđe se upotrebljava poslije sjetve, a prije nicanja. Češće u postu u kombinacijama kada se ukupna doza cijepa u više manjih. Suzbija sjemenske širokolisne i neke uskolisne korove. Za aktivaciju neophodna vlaga u tlu. Ne na tlima s manje od 2% humusa. U određenim slučajevima može doći do prolazne fitotoksićnosti na šećernoj repi tokom nicanja ili neposredno nakon nicanja. Proizvođač preporučuje primjenu lenacila kada repa ima 2 para pravih listova, kada je površina lista mala i većina sredstva tada dospije na i u tlo. LD50 11000 S. O. = III. Karenca – 63 dana jagode, OVP - šećerna repa.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 2164-08-1 CIPAC br.: 163 2008/69/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-cikloheksil-1,5,6,7 tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion

Čistoća ≥ 975 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- rizik za vodene organizme, posebno alge i vodene biljke.  Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone između tretiranih područja i površinskih voda;

-zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim zemljištem) i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i program  sistemskog praćenja potencijalne kontaminacije podzemnih voda metabolitima IN-KF 313, M1, M2 i M3  u osjetljivim područjima  tamo gdje je to prikladno.