Kvinmerak

Derivat kvinoleinske kiseline i kvinkloraka (1988). Dobro poznata djelatna tvar iz BASF nastala 1991 g. U spektru ima manji broj širokolisnih korova. Upotrebljava se kao složeno sredstvo ili u kombinacijama. Usvaja se korijenom ali, sekundarno i listom.Upotrebljava se u šećenoj repi u pre i post-u. LD50 5000.

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

-zaštitu podzemnih voda kada je aktivna materija primjenjena na osjetljivim zemljištima i u  nepovoljnim klimatskim uslovima,

-izloženost potrošača putem hrane ostatcima kvinameraka (i njegovih matabolita) i uspješnosti usjeva koji slijede u plodoredu,

-rizik za vodene organizme i dugoročni rizik za kišne gliste.

 Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.