Kinoklamin

Kontaktni algicid i herbicid za suzbijanje algi i mahovina (bryophyte) na sportskim terenima sa zemljanom podlogom, travnjacima i tratinama.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 648 CAS br. 2797-51-5

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju kinoklamin za druge upotrebe osim na ukrasnom bilju ili u rasadniku, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu ptica i malih sisara.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.