Karbetamid

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 16118-49-3 CIPAC broj: 95

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju  na:

(a) zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

(b) rizik za ne ciljane biljke;

(c) rizik za vodene organizme.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.