Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i pšeno-raži. Kao i druge d.t. iz ove skupine u korovnim biljkama izaziva inhibiciju sinteze amino kiselina. Unutar biljke širi se floemom i ksilemom a herbicidni učinak vidljiv je nakon 4-6 tjedana od tretiranja. U kulturama koje se siju rano u proljeće  se primjenjuje od 3 lista do konca busanja, a ozimim kulturama od 3 lista do pojave lista zastavičara. Dva sata nakon prskanja sredstvo je u cijelosti u biljci i naknadne oborine nemaju utjecaja na učinkovitost. U slučaju propadanja usjeva, može se sijati jara pšenica ili jari ječam 15 dana od tretmana. Postoji mogućnost i sjetve kukuruza 30 dana od tretiranja. Uljana repica, šećerna repa, zelje, paradajz i suncokret se mogu sijati nakon godine dana od primjene istog. Nije namjenjen primjeni u postrnim žitaricama. U slučaju preoravanja kukuruz se smije sijati nakon 7 dana; nakon 3 mjeseca: suncokret, uljana repica, ječam raž, pšenica i krompir, a sve ostale kulture nakon 10 mjeseci (vrijedi za Maister). LD50 2678. S.O. = III. Karenca -OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Alister New OD Jodosulfuron + Mesosulfuron + Diflufenikan Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

-obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda jodosulfuronom i njegovim metabolitima ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog bilja.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.