Fostiazat

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 98886-44-3 CIPAC br. 585 2007/31/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-S-sek-butil O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-iltiofosfat

Čistoća 930 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i nematocid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i divljih sisara, posebno ako se aktivna materija primjenjuje u vrijeme njihovog razmnožavanja,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu organizama u zemljištu koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

U cilju smanjenja mogućeg rizika za male ptice, zahtijeva se visoka razina inkorporacije granula u zemljište prilikom primjene.