Fenpropimorf

Suzbija hrđe i pepelnicu na pšenici i ječmu. LD50 3000. S.O. = III. Kombinacije imaju širi spektar. Karenca: 42 dana pšenica i ječam; 35 dana šećerna repa.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 67564-91-4 CIPAC br. 427 2008/107/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-cis-4-[3-(4-tertbutilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

Čistoća ≥ 930 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost, na primjer skraćeno radno vrijeme,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, smanjenje oticanja i upotreba mlaznica koje smanjuju zanošenje prilikom prskanja.