Fenpiroksimat

Suzbija pokretne razvojne oblike crvenih pauka i koprivine grinje. Jabuke tretirati od početka do konca cvatnje, a vinovu lozu od 2 - 3 lista do faze formiranih bobica. U hmelju prije početka cvatnje. LD50 6800. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke i hmelj; 42 dana vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 134098-61-6 CIPAC br. 695 2008/107/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u terc-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil- 5-fenoksipirazol-4-ilmetilenamino- oksi)-p-toluat

Čistoća > 960 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

Sljedeće upotrebe nisu dopuštene:

– primjena u visokim kulturama sa velikim rizikom zanošenja kao što su npr. traktor sa zračnom mlaznicom i leđne odnosno ručne prskalice.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– uticaj na vodene organizme i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.