Fenoksaprop-P

Herbicid za suzbijanje uskolisnih sjemenskih i nekih višegodišnjih travnih korova u šećernoj repi, soji i suncokretu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 484 CAS br. 113158-40-0

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi,

– prisutnost zaštitne materije mefenpir-dietila u FFS vezano uz izloženost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica,

– perzistentnost aktivne materije i nekih od njenih produkata razgradnje u hladnijim područjima i područjima gdje se mogu pojaviti anaerobni uslovi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.