Famoksadon

U kombinaciji sa cimoksanilom suzbija plamenjače vinove loze, krompira i paradajza. LD50 1333 (za sredstvo). K - 7 paradajz, 14 krompir, 28 vinova loza.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 131807-57-3 CIPAC br. 594 2002/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-anilin-5-metil5-(4fenoksifenil)-l,3oksazolidin-2,4-dion

Čistoća 960 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni:

  • potrebno je obratiti posebnu pažnju na moguće hronične rizike koje famoksadon ili metaboliti predstavljaju za gliste,
  • potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,
  • potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika.