Etefon

Pod utjecajem biljnog soka oslobađa etilen. Koristi se za ubrzavanje zriobe i lakšu berbu plodova višnje i za ujednačavanje zriobe plodova paradajza. Smije se upotrebljavati samo jedanput u vegetaciji. Ne upotrebljavati ga prije kiše. Ne u alkalnoj vodi. pH vode treba podesiti na 6. Nakon berbe na tretiranoj površini ( pH ispod 6 ) ne smije se ništa sijati/saditi narednih mjesec dana. Na paradajzu pri temperaturama iznad 30o može biti fitotoksičan. LD50 4229. S.O. = III. Jaka kiselina i potrebno je zaštiti oči! Ne smije se kombinirati s drugim sredstvima. Karenca: 7 dana višnje i paradajz.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 16672-87-0 CIPAC br. 373 2006/85/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-kloretilfosfonska kiselina

Čistoća ≥910 g/kg (tehnički materijal - TC) Proizvodne nečistoće MEPHA (Mono 2-kloretil fosfonska kiselin

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.