Dikvat

Masovno se upotrebljava kada treba suzbiti korove, kratko vrijeme prije ili nakon sjetve/sadnje, a prije nicanja kulture. Traženi su jer djeluju brzo i ne ostavljaju biološki aktivne rezidue u tlu. Nedostatak im je što su učinkoviti samo na jednogodišnje korove. Svi višegodišnji i dobro ukorijenjeni jednogodišnji korovi brzo regeneriraju i nastavljaju nesmetan rast i razvoj. Postoje četiri grupe herbicida čije je herbicidno djelovanje usko povezano s fotosintezom. Jednu, posebnu čini ova manja grupa (po broju djelatnih tvari) ali velika po prometu i primjeni.

Kakav je mehanizam djelovanja ovih herbicida?

Trebaju se primjeniti po vedrom i sunčanom vremenu kada se energija sunca u dovoljnoj mjeri akumulira u hlorofilu (slično sunčanim čelijama), ista se koristi za pokretanje ("paljenje" elektrona u ciklusu, koji se stručno opisuje kao "Fotosistem I". Primjena dikvata ili parakvat skreće tok strujanja elektrona i dolazi do oslobađanja visoko aktivnih slobodnih radikala, koji vrlo brzo razaraju  stijenke čelije (u približno 15 min.). Iz ćelije curi sadržaj i dolazi do pojave prvih (oku) vidljivih simptoma u vidu žućenja i pada turgora (desikacije). Letalni učinak nastaje pri sunčanom vremenu već za nekoliko sati, budući da se oslobađa velika količina energije i štetnih radikala. Ove pojave se manifestiraju na svim biljkama (korovnim), ali i kulturnim! Vrlo topljiv u vodi. Vrlo toksični za sisavce. Razgradnja se najvećim dijelom odvija uz pomoć ultravioletnog zračenja a utjecaj mikroorganizam je neznatan. Sredstvo se upotrebljava za desikaciju sjemenskog i merkatilnog krompira, soje (14 dana prije berbe), suncokreta, uljane repice (najkasnije 14 dana prije žetve) lucerke i djeteline (u zriobi). Desikaciju obaviti u vrijeme biološke zrelosti usjeva. Upotrebljava  se i za lokalno suzbijanja žarišta Cuscuta spp. u 0,5% koncentraciji. Primjenjuje se i za suzbijanje svih izniklih korova neposredno pred nicanje: krompira, kupusnjača, paradajza, paprike, mrkve, peršuna (3,0 l/ha), luka (3,0-5,0 l/ha), u nasadima voćaka i vinove loze (stariji od 2 godine) tokom vegetacije, krastavaca, lubenica i dinja (1,5 - 2,0 l/ha). Za zaštitu krizantema i ruža prije sadnje (0,1%) koncentracija. LD50 231. S.O. = II. (preko 20% djelatne tvari); inače III. Reglone Forte - Karenca – 28 dana vinova loza, nasadi voća, ispaša; 10 dana prije vađenja: krompir; 7 dana grah; 5 dana prije kombajniranja: uljana repica; 3 dana prije žetve: suncokret, soja i lucerka.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 2764-72- 9 (ion), 85-00-7 (dibromid) CIPAC br. 55 2010/77/EU

Kemijski naziv prema IUPAC-u 9, 10-dihidro-8a,10a-diazonijafenantrenov ion (dibromid)

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

Na osnovu trenutno raspoloživih informacija, dopušten  je za upotrebu samo kao herbicid za zemljište i desikant. Nije dopuštena upotreba za suzbijanje vodenih korova.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pažnju na mogući uticaja na vodene organizme i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika prilikom neprofesionalne upotrebe i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.