Diflufenikan

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima fiton desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivno sredstvo kontaktnog i rezidualnog djelovanja, namijenjen suzbijanju širokolisnih i nekih uskolisnih korova u pšenici i ječmu. Može se upotrebljavati poslije sjetve, a prije nicanja ili u postu od 2- 3 lista do konca busanja. D.t. se zadržava na površini tla tvoreći nevidljivi herbicidni film koji uništava klijance korova u nicanju. Na sjemenu koje se u vrijeme prskanja nalazi na površini listovi klijanaca prolazno mijenjaju boju u bijelu ili crvenu. Najčešće u kombinaciji s drugim d.t.. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50% u roku 157 dana od primjene. Na tretiranoj površini, prije sjetve postrnih usjeva kao što su: kukuruz, krompir, kupusnjače i druge, obavezno orati na 25 cm. S.O. = III. LD50 2000. Karenca – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Alister New OD Jodosulfuron + Mesosulfuron + Diflufenikan Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja, tamo gdje je to prikladno.