Dazomet

Ne raditi na previsokim temperaturama jer je tada oslobađanje aktivnog plina prebrzo, a dezinfekcija nepotpuna. Optimalna temperatura tla za primjenu je 10 - 15 oC. Tlo treba dobro usitniti nekoliko dana prije dezinfekcije. Nakon rasipanja sredstvo odmah unijeti u tlo na dubinu od 5 - 25 cm. Održavati vlažnost tla u narednih pet dana. Nakon dezinfekcije obavezno prozračiti tlo prije sjetve ili sadnje. S.O.= III.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Basamid granulat G Dazomet Kanesho Soil Treatment /
Orchem d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 533-74-4 CIPAC br.: 146

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinan-2-tion; tetrahdro-3,5-dimetl-1,3,5-tiadiazin-2-tion

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu kao nematocid, fungicid, herbicid i insekticid. Dopušten za primjenu  samo kao zemljišni fumigant. Korištenje treba biti ograničeno na primjenu svake tri godine.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju  na:

(a) rizik za korisnike, radnike i posmatrače;

(b) zaštitu podzemnih voda, kada se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima;

(c) rizik za vodene organizme.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.