Cipermetrin

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD50 82 - 250. S.O. iznad 20% = II, inače III. Na istoj površini smije se koristiti najviše dva puta godišnje.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 52315-07-8 CIPAC br. 332 2005/53/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-α-cijano3fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat(4 para izomera: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

Čistoća 900 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje  FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.