Aklonifen

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS broj: 74070-46-5 CIPAC broj: 498

Čistoća ≥ 970 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju aklonifen za druge upotrebe osim na suncokretu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– specifikaciju tehničke aktivne materije proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i potkrijepljena odgovarajućim analitičkim podacima. Pokusni materijal koji je korišten u dokumentaciji o toksičnosti treba uporediti i provjeriti prema specifikaciji tehničke aktivne materije,

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– ostatke u kulturama u plodoredu i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.