1-dekanol

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 831 CAS broj: 112-30-1

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.  

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju  na:

-rizik za potrošače u slučaju upotrebe na usjevima za ishranu ljudi i životinja;

-rizik za korisnike, te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, tamo gdje je to prikladno;

- zaštitu podzemnih voda kada se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima;

-rizik za vodene organizme;

-rizik za ne ciljane člankonošce i pčele medarice koje mogu biti izložene aktivnoj materiji prilikom kontakta sa cvjetovima korovskih biljaka prisutnih u usjevima u vrijeme primjene.

Mjere za smanjenje rizika trebaju biti primjenjene, tamo gdje je to prikladno.